Bestyrelsen for Nygårds Sogns Menighedspleje

Bestyrelsen fra maj 2023:

Formand/repræsentant for menighedsrådet Annette Rilstoft

Næstformand Jytte Olsen

Kasserer Dorte Sonne-Hansen

Menigt medlem Mitzi Holmqvist Cavling

Repræsentant for menighedsrådet Lotte Petersen

Sognepræst Tabitha Burrell

Suppleant Lennart Hult

Suppleant Birgit Andersen

 

Bestyrelsen udpeges på Menighedsplejens årsmøde, som er åbent for alle, hvor indkaldelsen sker via  Folkebladet, hjemmesiden og vores Facebookside.

Ved årsmødet fremlægges også det reviderede regnskab for de indsamlede midler, som i det forløbne år er anvendt i kirkens sociale, og bestyrelsens formand aflægger årsrapport.

Læs vedtægterne for Nygårds Sogns Menighedspleje her.

 

REFERATER FRA NYGÅRDS SOGNS MENIGHEDSPLEJES BESTYRELSESMØDER

 

Referat fra bestyrelsesmøde for Nygårds Sogns Menighedspleje

den 7. juli 2021 kl. 16:30

 

 

Deltagere:        Jan Baskjær, Elsebeth Baskjær, Annette Rilstoft, Lis Withøft Larsen, Dorte Sonne-Hansen (referent)

 

Fraværende:    -

 

 

Pkt.

Beskrivelse

Behandling

Ansvarlig

1

Årsmødet afholdt 16/6-2021

Se referat

Orientering givet

Referat på hjemmesiden

 

Lis

2

Underskrivning af reviderede vedtægter godkendt på årsmødet

Underskrevet

Indsendes til SMP til underskrift

 

Dorte

3

Konstituering af bestyrelsen

Jan Hein Baskjær valgt til formand

Elsebeth Baskjær valgt til næstformand

Dorte Sonne-Hansen valgt til kasserer

 

4

Ansøgning om Feriehjælp

Bevilget til en familie i sognet med behov

 

5

Status: Fundraising Julehjælp

Skriftlig status fra Christine

 

 

 

 

 

 

Eventuelt

 

 

 

-

 

 

 

 

Næste møde: søndag, 17. oktober 2021 kl. 12

___________________________________________________________________________________________________

 

ÅRSMØDE I NYGÅRDS SOGNS MENIGHEDPLEJE   -   16/6-2021 kl. 19

 

Afbud fra bestyrelsens kasserer Dorte Sonne-Hansen.

Referent: Lis Withøft Larsen

 

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens næstformand Elsebeth Baskjær valgt – og konstaterede, at årsmødet nu endelig kan gennemføres efter at være blevet udsat flere gange pga. forskellige vanskelige betingelser. Ordstyreren gav derefter ordet til formanden.

2. Velkomst ved formand Jan Baskjær

Bestyrelsens formand Jan Baskjær bød velkommen og konstaterede at årsmødet er indkaldt efter gældende regler, og at dagsorden, årsregnskab 2020 og forslag til reviderede vedtægter var udleveret til alle fremmødte, bestyrelsesmedlemmer såvel som de fire fremmødte gæster.

3. Årsberetning 2020 ved formand

Formanden aflagde årsberetning for 2020 – et udfordrende år præget af corona-restriktionerne og ophør af ansættelsesforhold, som indebar kraftigt sænket aktivitetsniveau i Nygårdskirken også på det diakonale område. Julehjælp og akuthjælp blev opretholdt takket være vikaransættelse i nogle timer ugentligt. Formandens årsberetning vedlagt.

4. Revideret regnskab 2020 ved kasserer

Bestyrelsens kasserer havde måttet melde afbud i sidste øjeblik. Formanden gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt. Både indtægter og udgifter har været skåret ned i takt med sænkningen af aktivitetsniveauet. Bevillinger fra SMP måtte tilbagebetales, da de var øremærket til projekter, som ikke kunne gennemføres. Bevillinger fra Brøndby Kommune og Socialstyrelsen er opretholdt, da bevillingsperioden er blevet forlænget. Julehjælpen 2020 blev finansieret af egne midler, da den blev uddelt i form af gavekort; donatorer som fx Nordea Fonden støtter ikke julehjælp uddelt som gavekort. Fra 2021 bliver julehjælpen et mix af gavekort og naturalier for at kunne opnå fondsstøtte.

5. Hvordan vil året 2021 se ud?

Der ventes at blive ansat både en 100 % præst med diakonalt fokus og en 100 % sognemedhjælper i løbet af efteråret 2021. ÅbenDør prioriteres genåbnet til efteråret. Fredagscafeen har været åben i forsommerperioden og prioriteres fortsat. Det prioriteres også at genetablere den nødvendige gruppe af frivillige til at hjælpe ved øvrige aktiviteter. Genåbningen efter corona-restriktionerne kræver tilvænning og nytænkning på alle områder – både i samværsformer og fællesskabstilbud.

6. Valg til bestyrelsen

På valg er:   Elsebeth Baskjær - villig til genvalg: Valgt uden modkandidater.

                   Dorte Sonne-Hansen - villig til genvalg (i flg. mundtligt tilsagn herom på seneste bestyrelsesmøde; ikke tilstede pga. af akut afbud): Valgt uden modkandidater.

7. Valg af suppleanter

Jytte Lassen og Jytte Olsen villige til valg (begge til stede) - begge valgt.

8. Valg af revisor

Den hidtidige revisor ønsker at trække sig tilbage. Caroline Oleander Baskjær har ved fuldmagt tilbud at stille op som revisor: Valgt uden modkandidater.

9. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag (skulle være modtaget skriftligt hos formanden senest 11/6) ud over bestyrelsens eget:

a. Reviderede vedtægter - se vedlagte forslag til nye vedtægter

Forslaget er fremsat af bestyrelsen, fordi de hidtidige vedtægter ikke har været tidssvarende og konsistente. Forslaget består af de standardvedtægter, som SMP arbejder med – let tilpasset til lokale forhold. SMP har forhåndsgodkendt det fremlagte forslag. De reviderede vedtægter blev enstemmigt godkendt og vedtaget af forsamlingen. De nye vedtægter skal herefter underskrives af bestyrelsen på konstituerende bestyrelsesmøde og fremsendes til SMP til endelig godkendelse.

10. Eventuelt

Spørgsmål fra tilhørerne om Nygårdskirkens fortsatte støtte til Kravlegårdens Ombold-hold. Kravlegården har stadig en åben bevilling til togbilletter til deltagelse i turneringer uden for Sjælland. Kravlegården er fornylig revet ned pga. nyt byggeri på Nygårds Plads; vi er ikke opdateret om Brøndby Kommunes planer for et nyt tilholdssted.