Vedtægter

 

Vedtægter for Nygårds Sogns Menighedspleje

 

 

§ 1    Navn og hjemsted

 

1.1     Nygårds Sogns Menighedspleje er en selvstændig forening inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde.

 

1.2     Menighedsplejens hjemsted er Nygårdskirken, Brøndby Nord Vej 71, 2605 Brøndby, Brøndby kommune, Helsingør stift.

 

1.3     Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

 

 

§ 2     Formål og Ledelse

 

2.1     Menighedsplejen har i samarbejde med menighedsrådet til formål at varetage det diakonale (kirkelig og sociale) arbejde over for sognets beboere, enkelt­personer såvel som grupper.

 

2.2     Menighedsplejens bestyrelse jfr. § 4 har som opgave at tilvejebringe det økonomiske grundlag for det diakonale arbejde.

 

2.3     Menighedsplejens bestyrelse kan benytte arbejdskraft ansat af menighedsrådet til at udarbejde ansøgninger vedrørende fundraising.

 

 

§ 3    Årsmøde

 

3.1     Menighedsplejens øverste myndighed er årsmødet, som afholdes en gang årligt senest inden 1. maj.

 

3.2     Indkaldelsen til årsmødet foretages ved offentliggørelse med mindst 3 ugers varsel.

 

3.3     Alle fremmødte medlemmer af Folkekirken, der har stemmeret til menighedsrådsvalg i Nygårds Sogn har stemmeret ved årsmødet.

 

3.4     Ekstraordinært årsmøde afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 20 medlemmer af menigheden ønsker det.

 

3.5     Indkaldelse til ordinært årsmøde skal indeholde følgende forslag til dagsorden:

 

Dagsorden for ordinært årsmøde.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår.

4. Budget for indeværende regnskabsår.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 1 i ulige år).

7. Valg af revisor (i lige år).

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt

 

3.6     Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på årsmødet indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før årsmødet.

 

3.7     Valgbare til bestyrelsen, jfr. § 4 er de personer, der har valgret til menighedsrådet i Nygårds Sogn, og som enten er fremmødt på årsmødet eller ved lovligt forfald skriftligt til formanden har erklæret sig villig til at modtage valg.

 

3.8     Valg gælder for 2 år, dog valg af suppleanter kun for 1 år.

 

3.9     Årsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

 

3.10   Der skal ske skriftlig afstemning, såfremt blot en årsmødedeltager ønsker det.

 

3.11   Der udarbejdes referat af årsmødets dagsordenspunkter. Af referatet fremgår det, hvem der er medlemmer af bestyrelsen frem til næste årsmøde.

 

 

§ 4    Bestyrelsen

 

4.1     Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges således:

    • 3 medlemmer vælges af årsmødet for 2 år (2 vælges i lige år, 1 i ulige år)
    • 2 medlem vælges af menighedsrådet blandt rådets medlemmer gældende for menigheds­rådets funktionsperiode
    • Sognets præst(er) er medlem(mer) af bestyrelsen, såfremt de ønsker det.

 

4.2     Såfremt der i sognet er ansat en diakonal medarbejder deltager denne i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.

 

4.3     Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Hverken formand eller næstformand kan vælges som kasserer.

 

4.4     Menighedsplejen tegnes ved underskrift af to, formand eller næstformand og et bestyrelses­medlem. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes menigheds­plejen af mindst 2/3 af bestyrelsen her i blandt formand og næstformand. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

4.5     Der indkaldes til bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 2 gange årligt.

 

4.6     Møder indkaldes og ledes af formanden.

 

4.7     Der føres referat af møderne.

 

4.8     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede herunder formanden. Der træffes afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

 

§ 5     Regnskabsåret

 

5.1.    Menighedsplejens regnskabsår følger kalenderåret.

 

5.2.    Der udarbejdes årsregnskab, der revideres af den på årsmødet udpegede revisor.

 

 

 

 

§ 6    Vedtægtsændringer

 

6.1     Vedtægtsændringer skal godkendes af Samvirkende Menighedsplejer.

 

6.2     Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede på et årsmøde stemmer herfor.

 

 

§ 7    Ophør

 

7.1     Opløsning af Nygårds Sogns Menighedspleje eller udmeldelse af Samvirkende Menigheds­plejer kan kun ske, såfremt et forslag herom er tiltrådt af den samlede bestyrelse og af menigheds­rådet. Desuden skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede deltagere på det efterfølgende årsmøde stemme herfor.

 

7.2     I tilfælde af menighedsplejens ophør træffer menighedsrådet i samråd med Samvirkende Menighedsplejer beslutning om anvendelse af formuen i overensstemmelse med menighedsplejens formålsbestemmelser.

 

 

 

 

 

Vedtaget på Årsmødet den 16 / 6 -2021.

 

 

Underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltrådt af Samvirkende Menighedsplejer den      /       -2021.

 

 

Underskrift:

 

Se  her for vedtægterne med bestyrelsesmedlemmernes underskrifter samt tiltrædelse m/underskrift fra De Samvirkende Menigehdsplejer